Regulamin

Regulamin strony oraz regulamin korzystania z płatnej części strony

Wydawcą serwisu internetowego Miasto.pro jest Filip Tecław z siedzibą w Katowicach (40-887) przy ul. Ułańskiej 5/94. Formularz kontaktowy >>>

  1. Zamieszczone w serwisie treści, w tym artykuły i zdjęcia nie mogą być kopiowane w całości lub części, powielane ani zmieniane bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy, zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).
  2. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację i przestrzeganie niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności.
  3. Serwis dostarcza treści darmowe i treści abonamentowe płatne.
  4. Sprzedawca nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z serwisu.
  5. Wydawca zobowiązuje się dostarczać treści w sposób ciągły, chyba że przerwy w funkcjonowaniu serwisu wynikają z konieczności przeprowadzenia prac technicznych lub nie wynikły z winy wydawcy, a np. dostawcy usług hostingowych. Jednocześnie wydawca zobowiąże dostawcę do niezwłocznego usunięcia przyczyn awarii i przywrócenia pełnej funkcjonalności serwisu.
  6. W celu korzystania z newslettera, użytkownik zobowiązuje się podać ważny adres e-mailowy, do którego ma dostęp poprzez program pocztowy. Wydawca przechowuje adresy e-mailowe subskrybentów wyłącznie w celu wysyłki newslettera i nie przekazuje bazy adresów podmiotom trzecim.

   

 1. Regulamin korzystania z płatnej części strony
 2. Postanowienia ogólne
  1. Kupujący może kontaktować się z wydawcą za pomocą formularza kontaktowego, bezpośrednio na adres e-mailowy admin@miasto.pro lub pocztą tradycyjną na adres siedziby wydawcy.
  2. Wyjaśnienie znaczenia pojęć zawartych w regulaminie:

  – Regulamin – oznacza aktualną wersję niniejszego dokumentu,

  – Wydawca – podmiot odpowiedzialny za serwis informacyjny Miasto.pro, będący jego właścicielem i administratorem, o nazwie Filip Tecław z siedzibą w Katowicach (40-887) przy ul. Ułańskiej 5/94,

  – Kupujący lub użytkownik – osoba fizyczna, która zdecyduje się na zakup treści płatnych serwisu,

  – Serwis lub portal – strona internetowa Miasto.pro,

  – Treści abonamentowe – płatne treści w portalu Miasto.pro, do których dostęp następuje po uiszczeniu opłaty.

  – Magazyn Miasto.pro – zbiór płatnych treści z portalu Miasto.pro, oferowany w ramach jednorazowego płatnego dostępu. Magazyn jest częścią treści abonamentowych serwisu.

  1. Korzystanie z serwisu jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na postanowienia regulaminu oraz polityki prywatności.
  2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez użytkowników lub osoby trzecie w zakresie korzystania z serwisu, jak również za szkody poniesione przez użytkowników lub osoby trzecie w związku z naruszeniem regulaminu.
  3. Właścicielem praw intelektualnych do treści serwisu, w tym treści abonamentowych, jest wydawca.

   

 3. Opis usługi
  1. Usługi abonamentowe świadczone są wyłącznie dla osób fizycznych.
  2. Usługa polega na dostarczaniu treści abonamentowych po wniesieniu opłaty. Na treści składają się teksty, zdjęcia, grafiki, pliki i filmy przygotowane w formie artykułów.
  3. Rozpoczęcie zamówienia dostępu do treści abonamentowych odbywa się poprzez podanie adresu e-mail w specjalnie oznaczonym polu, akceptacji regulaminu oraz kliknięciu przycisku „Dodaj e-mail”. W następnej kolejności kupujący wybiera pakiet abonamentowy i klika w przycisk „Zapłać”, po czym zostaje przeniesiony do tzw. bramki płatności, gdzie dokona zakupu.
  4. Kupujący jest zobowiązany użyć aktywnego adresu e-mail, do którego ma dostęp poprzez program pocztowy.
  5. Kupujący dokonuje zapłaty w kwocie 3 zł, 7 zł lub 9 zł brutto, odpowiednio za stały dostęp do jednego artykułu, miesięczny (31 dni) lub kwartalny (92 dni) do wszystkich artykułów. W ramach miesięcznej i kwartalnej opcji abonamentowej kupujący ma dostęp do wszystkich artykułów na stronie w czasie trwania ważności wykupionego abonamentu. 1 stycznia 2022 r. abonamenty miesięczny i kwartalny zostały zastąpione możliwością zakupu stałego dostępu do wszystkich treści opublikowanych przed 31 grudnia 2021 r. Aktualna cena za tę usługę to 20 zł brutto.
  6. Od 3 lutego 2022 r. możliwy jest zakup dostępu do treści abonamentowych w ramach magazynu Miasto.pro. Opłata jednorazowa za jedno wydanie publikacji wynosi 12 zł brutto.
  7. Płatność następuje poprzez tzw. bramkę płatności obsługiwaną przez zewnętrznego operatora płatności. Firma ta jest również administratorem danych kupującego, w tym jego numeru konta bankowego, numeru karty kredytowej lub debetowej, czy kodu CVV2/CVC2.
  8. Kod CVV2 (Visa)/CVC2 (MasterCard) to 3-cyfrowy numer, zapisany na odwrocie karty płatniczej. Znajduje się na końcu pola, przeznaczonego na podpis.
  9. Wydawca serwisu Miasto.pro nie przechowuje i nie ma dostępu do danych wrażliwych kupującego, w tym jego numeru konta bankowego, numeru karty kredytowej lub debetowej, czy kodu CVV2/CVC2. Wydawca przechowuje jedynie adres e-mailowy kupującego i jego adres IP.
  10. Opłata następuje według dostarczonych przez operatora sposobów płatności, m.in.: e-przelew i płatność kartami.
  11. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24 (firma połączyła się z Dotpay.pl, który był wcześniejszym obsługującym płatności na stronie Miasto.pro).
  12. Po prawidłowym uiszczeniu opłaty poprzez bramkę płatności, kupujący zostanie przeniesiony na stronę Miasto.pro, gdzie uzyska dostęp do odblokowanych treści. Przekierowanie na stronę powinno nastąpić w ciągu od kilkunastu do kilkudziesięciu sekund po prawidłowym uiszczeniu opłaty. Za szybkość zaksięgowania wypłaty i przekierowanie odpowiada operator płatności.
  13. Późniejszy dostęp do wykupionych treści następuje poprzez podanie hasła i kliknięcie przycisku „Zaloguj”.
  14. Hasło jest wysyłane na adres e-mailowy kupującego, podany przy składaniu zamówienia i zostanie dostarczone po zaksięgowaniu wpłaty przez operatora płatności. Wraz z hasłem podawany jest termin ważności dostępu do treści abonamentowej.

   

 4. Zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną
  1. Jedno hasło jest przydzielone jednemu kupującemu i nie można go udostępniać innym użytkownikom. Kupujący zobowiązuje się dbać, aby jego hasło nie było wykorzystywane przez osoby nieuprawnione.
  2. W przypadku wykrycia przez wydawcę, że z jednego hasła korzystają dwie lub więcej osób, wydawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia dostępu do usługi przez podmioty nieuprawnione oraz użytkownika, który złamał postanowienia regulaminu i przekazał hasło osobom trzecim.
  3. Rozpoczęcie świadczenia usługi następuje niezwłocznie po prawidłowym uiszczeniu opłaty i przekierowaniu kupującego na stronę z odblokowaną treścią abonamentową, na co kupujący wyraża zgodę akceptując niniejszy regulamin.
  4. Kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z zakupem dostępu do treści abonamentowych. Wszelkie opłaty wliczone są w cenę abonamentową i ponosi je wydawca.
  5. Zakup treści abonamentowych nie jest równoznaczny ze zgodą wydawcy na dowolne wykorzystanie treści przez kupującego. Po zakupie treść jest nadal chroniona prawem autorskim, a jej kopiowanie, powielanie czy zmienianie bez zgody wydawcy jest zabronione.
  6. Ograniczenia w dostępie do serwisu, w tym do wykupionych treści abonamentowych, mogą wynikać z przyczyn technicznych. Wydawca zobowiązuje się usunąć je osobiście lub zobowiązać do tego podmioty odpowiedzialne za funkcjonowanie poszczególnych części serwisu. Błędy lub przerwy w funkcjonowaniu serwisu kupujący zgłasza wydawcy drogą mailową. Jednocześnie wydawca zastrzega sobie prawo czasowego, lecz bez zbędnej zwłoki, wyłączenia serwisu w celu dokonania niezbędnych prac technicznych.
  7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa kupującemu, wydawca zapewnia szyfrowany dostęp do strony.
  8. Do korzystania z treści abonamentowych konieczny jest komputer, telefon lub tablet z dostępem do internetu, standardowy program operacyjny, aktualna wersja przeglądarki i aktualny adres e-mail z dostępem do skrzynki pocztowej.
  9. Osoby fizyczne chcące otrzymać fakturę za usługę powinny drogą e-mailową złożyć u wydawcy wniosek o wydanie ww. dokumentu przesyłając niezbędne dane: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz adres mailowy, który został podany podczas zakupu abonamentu.

   

 5. Reklamacje
  1. Reklamacje odnośnie usługi abonamentowej należy składać drogą e-mailową na adres podany w pkt. 1.
  2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich zgłoszenia.

   

 6. Odstąpienie kupującego od umowy
  1. Kupujący, który zawarł z wydawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie następuje poprzez zgłoszenie tego faktu wydawcy drogą e-mailową lub pocztą tradycyjną. Kupujący otrzyma zwrot opłaty abonamentowej w ciągu 14 dni.
  2. Jednocześnie zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje kupującemu, jeżeli wydawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
   Prawo odstąpienia nie przysługuje również w przypadku umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez wydawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

   

 7. Regulamin z dnia 9 stycznia 2020 r.
 8. 24 listopada 2021 r. w pkt. 16 zmieniono nazwę firmy pobierającej płatności z Dotpay.pl na Przelewy24 w związku z połączeniem obu firm.
 9. 1 stycznia 2022 r. wprowadzono zmianę w pkt. 10 dotyczącą zastąpienia abonamentów miesięcznego i kwartalnego możliwością zakupu stałego dostępu do wszystkich treści opublikowanych przed 31 grudnia 2021 r.
 10. 3 lutego 2022 r. dodano pkt. 11, informujący o cenie i możliwości zakupu dostępu do treści abonamentowych w ramach magazynu Miasto.pro.