Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi miasta Katowice dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „A-” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(pol)”. Wszystkie ratingi mają perspektywę stabilną.

Ocenę „A-” miasto otrzymuje regularnie od stycznia 2007 r., kiedy agencja podniosła rating Katowic z poziomu „BBB+”. Potwierdzenie ratingów odzwierciedla bardzo dobrą płynność Katowic i mocne wskaźniki zadłużenia oraz niezmienione oczekiwania agencji, że w średnim okresie oba czynniki pozostaną na dobrym poziomie.

Główne czynniki ratingu
Ratingi odzwierciedlają zdolność Katowic do finansowania inwestycji w znacznym stopniu ze środków własnych, wynikającą z zadowalającej sytuacji finansowej, ze spodziewanych wysokich dotacji unijnych oraz wysokich stanów środków pieniężnych. Ratingi biorą pod uwagę znaczny wzrost wydatków na obsługę długu w średnim okresie oraz to, że wysoki poziom środków pieniężnych oraz rozważna polityka zadłużania miasta ograniczają ryzyko dla jego budżetu.

Jak czytamy w komunikacie, w 2016r. pozytywny wpływ na wyniki operacyjne Katowic miały dochody z tytułu podatku od osób fizycznych oraz z podatku od czynności cywilno-prawnych. W rezultacie przewidywana nadwyżka operacyjna wynosi około 225 mln zł, co stanowi 14% dochodów operacyjnych Katowic.

Zgodnie z bazowym scenariuszem agencji, wyniki operacyjne Katowic pozostaną zadawalające dla danego ratingu. Będzie to wynikało ze wzrostu dochodów z podatków dochodowych i lokalnych, który będzie wspierany przez spodziewany wzrost gospodarki narodowej. Fitch prognozuje, że w latach 2017-2019 miasto osiągnie nadwyżki operacyjne w wysokości średnio 200 mln zł rocznie (po wyłączeniu dochodów o jednorazowym charakterze), czyli 11% w relacji do dochodów operacyjnych. Nadwyżka operacyjna Katowic znajduje się pod presją, gdyż po wyłączeniu dochodów jednorazowych tempo wzrostu wydatków operacyjnych byłoby porównywalne do tempa wzrostu dochodów operacyjnych. W rezultacie, brak możliwości zahamowania tempa wzrostu wydatków operacyjnych może negatywnie wpłynąć na ratingi Katowic.

Prognozuje się, że wydatki majątkowe miasta w latach 2017-2019 mogą wynieść łącznie 1,1 mld zł i stanowić 17%-20% wydatków ogółem. Połowa wydatków majątkowych przeznaczona zostanie na inwestycje w drogi, a ponad 20% na transport publiczny. Pozostałe wydatki majątkowe będą przeznaczone na sport, kulturę i termomodernizację obiektów użyteczności publicznej. Fitch oczekuje, że ponad połowa wydatków majątkowych będzie finansowana z nadwyżki bieżącej miasta oraz około 35% z dochodów majątkowych. Pozostała część wydatków majątkowych będzie finansowana z gotówki oraz z nowego długu.

W 2016 r. wydatki majątkowe Katowic były znacznie niższe niż planowane na początku roku i wyniosły około 150 mln zł, co wynikało głównie z braku dostępności dotacji unijnych. Skutkować to będzie przesunięciem realizacji inwestycji na lata późniejsze oraz znacznie wyższą, niż oczekiwaną nadwyżką budżetową w wysokości powyżej 100 mln zł, która wzmocni jeszcze bardziej bardzo dobrą płynność Katowic. Zgodnie z oczekiwaniami miasta środki pieniężne powinny były wzrosnąć z 262 mln zł na koniec 2015 r. do około 340 mln zł na koniec 2016 r.

Eksperci oceniają, że płynność Katowic pozostanie bardzo dobra w średnim okresie, co jest pozytywne dla ratingów. Mimo, że miasto częściowo wykorzysta wysoki stan środków pieniężnych do finansowania inwestycji, to według prognoz pozostanie on na poziomie znacznie przewyższającym spodziewaną obsługę długu. W związku z rozpoczęciem spłaty dwóch kredytów na łączną kwotę 400 mln zł udzielonych przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), obsługa zadłużenia wzrośnie z 30 mln zł w 2016 r. do 65 mln zł w 2019 r.

W 2016 r. zadłużenie bezpośrednie Katowic spadło do 654 mln zł wraz ze spłatą kredytów EBI oraz brakiem zaciągnięcia nowego długu. W latach 2017-2019 może ono stopniowo wzrastać do 720 mln zł. Dług nie powinien jednak przekroczyć 45% dochodów bieżących, czyli poziomu zadłużenia wykazywanego w latach 2013-2015. Wskaźnik spłaty długu (zadłużenie ogółem do nadwyżki bieżącej) w latach 2017-2019 pozostanie na poziomie trzech do czterech lat, czyli znacznie poniżej ostatecznego okresu spłaty zadłużenia Katowic wynoszącego 17 lat.

Fitch przypomina również, że Katowice stanowią centrum dużej aglomeracji, którą zamieszkuje 2 miliony osób z ogółu 4,6 mln mieszkańców województwa śląskiego. Gospodarka lokalna miasta jest dobrze zdywersyfikowana i zdominowana przez sektor usług, który stanowił 67,8% wartości dodanej brutto w 2013 r. i zatrudniał 77% osób pracujących w 2014 r. (oba wskaźniki przewyższają średnie krajowe wynoszące odpowiednio 63,4% i 52%). Produkt krajowy brutto na mieszkańca w podregionie, do którego należą Katowice wyniósł 138,1% średniej krajowej w 2013 r., co dało mu ósme miejsce wśród 72 podregionów i przekłada się na wysokie dochody podatkowe.

Czynniki zmiany ratingu
Ratingi mogą zostać podniesione, jeśli Katowice poprawią wyniki operacyjne i marża operacyjna trwale wyniesie ponad 15% oraz, gdy miasto utrzyma wskaźnik spłaty długu na poziomie poniżej trzech lat i pod warunkiem podniesienia ratingów Polski.

Natomiast istotne pogorszenie się wskaźnika spłaty długu powyżej ośmiu lat, w wyniku trwałego pogorszenia się marży operacyjnej lub znaczny wzrost zadłużenia bezpośredniego powyżej 70% dochodów bieżących może przyczynić się do zmiany perspektywy ratingów na negatywną lub do obniżenia ratingów.

Poprzedni artykułDrugi Dom w Dolinie gotowy. Jest zapowiedź kolejnego etapu
Następny artykułKoreański Woori Bank otworzy przedstawicielstwo w Katowicach

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz
Proszę, wpisz tu swoje imię